1993
Sept: Svendborg Golfbane
1994
Maj: Vestfyn Golfbane
Sept: Odense Golfbane
1995
Maj: Svendborg Golfbane
Juni: Lillebælt Golfbane
Sept.: Odense E. Golfbane
1996
Maj: Sct. Knuds Golfbane
Sept: Odense Golfbane
1997
Maj: Vestfyn Golfbane
Sept: Lillebælt Golfbane
1998
Maj: Svendborg Golfbane
Sept: Odense E. Golfbane
1999
Maj: Odense Golfbane
Sept: Vestfyn Golfbane
2000
Maj: Lillebælt Golfbane
Juni: Odense Golfbane
Juli: Faaborg Golfbane
Aug: Svendborg Golfbane
Sept: Faaborg Golfbane
2001
April: Svendborg Golfbane
Maj: Odense Golfbane
Juni: Langeland Golfbane
Aug: Vestfyn Golfbane
Sept: Odense Golfbane
2002
Maj: Vestfyn Golfbane
Juni: Svendborg Golfbane
Juli: Faaborg Golfbane
Aug: Lillebælt Golfbane
Sept.: Langeland Golfbane
2003
Maj: Lillebælt Golfbane
Juni: Odense Golfbane
Juli:Blommenslyst Golfbane
Aug: Langeland Golfbane
Sept: Faaborg Golfbane
2004
Maj: Sct. Knuds Golfbane
Juni: Vestfyn Golfbane
Juli: Faaborg Golfbane
Aug: Lillebælt Golfbane
Sept: Odense Golfbane
2005
Maj: Svendborg Golfbane
Juni:Blommenslyst Golfbane

Aug: Langeland Golfbane
Sept: Lillebælt Golfbane
2006
Maj: Odense Golfbane
Juni: Faaborg Golfbane
Aug: Odense Eventyr
Sept: Vestfyn Golfbane
2007
Maj: Gyldensteen Golfbane
Juni: Lillebælt Golfbane
Aug: Svendborg Golfbane
Sept: Sct. Knuds Golfbane
2008
April: Odense E. Golfbane
Juni: Blommenslyst Golfbane
Aug: Langeland Golfbane
Sept.: Faaborg Golfbane
2009
Maj: Barløseborg Golfbane
Juni: Vestfyn Golfbane
Aug: Midtfyn Golfbane
Sept.: Odense Golfbane
2010
Maj: Lillebælt Golfbane
Juni: Gyldensteen Golfbane
Aug: Svendborg Golfbane
Sept: Sct. Knuds Golfbane
2011
Maj: Faaborg Golfbane
Juni: Langeland Golfbane
Aug:Blommenslyst Golfbane
Sept: Odense E. Golfbane
2012
Maj: Vestfyn Golfbane
Juni: Barløseborg Golfbane
Aug: Midtfyn Golfbane
Sept: Odense Golfbane
2013
Maj: Lillebælt Golfbane
Juni: Gyldensteen Golfbane
Aug: Langeland Golfbane
Sept: Svendborg Golfbane
2014
Maj: Sct. Knuds Golfbane
Juni: Odense E. Golfbane
Aug: Faaborg Golfbane
Sept: Odense Golfbane
2015
Maj: Vestfyn Golfbane
Juni: Midtfyn Golfbane
Aug:Blommenslyst Golfbane
Sept: Barløseborg Golfbane

2016
Maj: Golfklubben Lillebælt
Juni: Golfklb. H C Andersen
Aug:Golfklubben Langeland
Sep: Svendborg Golfbane
2017
Maj: Sct. Knuds Golfbane
Juni: Faaborg Golfbane
Aug: Odense Golfbane
Sept: Odense Eventyr
2018
Maj: Vestfyn Golfbane
Juni: Lillebælt Golfbane
Aug: Langesø Golfbane
Sep: Midtfyn Golfbane
2019
Maj: Svendborg Golfbane
Juni:Blommenslyst Golfbane
Aug:Langeland Golfbane
Sep: Barløseborg Golfbane
2020
Maj:Aflyst OdenseGolfbane
Juni: Faaborg Golfbane
Aug: Lillebælt Golfbane
Sep: Sct. Knuds Golfbane
2021
Maj: Odense Golfbane
Juni:H.C. Andersen
Aug: Midtfyns Golfbane
Sept:Odense Eventyr
2022
Maj:Vestfyn Golfbane
Juni:Langeland Golfbane
Aug: Langesø Golfbane
Sept: Svendborg Golfbane

2023

Maj: Lillebælt Golfbane

Juni: Blommemslyst Golfbane

Aug: Barløseborg Golfbane

Sept: Faaborg Golfbane